Skip to content
Swedish Gallery Association

Skrivelse till Kulturminster Amanda Lind
från Svenska Galleriförbundet

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige. Förbundet har till uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen samt att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor. Vi företräder idag 37 gallerier verksamma i Sverige vilka representerar omkring 750 nu levande svenska konstnärer. Utöver galleriernas anställda personal skapar gallerierna arbetstillfällen också för utställningstekniker, fotografer, konstskribenter och andra yrkeskategorier i den svenska kultursektorn.

Genom sin försäljningsverksamhet svarar gallerierna för en stor del av våra konstnärers försörjning (ibland hela), och möjliggör för dem att verka som konstnärer. Vi bidrar med en utställningsverksamhet som är öppen och gratis för allmänheten, publicerar böcker, organiserar evenemang och samarbetar med offentliga och privata institutioner. Vi bidrar till Sveriges kulturexport genom att aktivt delta i internationella mässor och där presentera svenska konstnärer.

Den rådande situationen med Covid-19 pandemin har lett till att gallerierna tvingats ställa in utställningar och även tillfälligt stänga sin verksamhet. Flera viktiga nationella och internationella konstmässor, utställningar och andra konstevenemang har ställts in helt eller skjutits på framtiden, något som resulterat i omedelbara ekonomiska förluster för konstnärer och gallerier. Besökare och kunder, privata såväl som offentliga, uteblir och viktiga mötesplatser för försäljning och kulturutbyte försvinner. Gallerierna har ofta redan investerat stora summor i produktions- och transportkostnader för framtida utställningar och mässor, som man nu står utan möjlighet att få tillbaka. Den rådande ekonomiska krisen har lett till att efterfrågan från privatkunder nästan helt har försvunnit. I likhet med andra småföretagare har våra medlemmar inga större marginaler att ta till i denna krissitution. Omkostnader för lokalhyra och personal fortlöper men intäkterna uteblir.

Galleriförbundet befarar att om situationen fortsätter på detta allvarliga sätt och utan stöd utifrån, så kommer flera gallerier att tvingas säga upp personal och avveckla sin verksamhet. En hel bransch, den infrastruktur och den plats för nyproducerad konst som gallerierna tillhandahåller kommer att lida stor skada.

Utöver de åtgärder som regeringen redan har presenterat riktade mot företagare kommer våra medlemmar att behöva ytterligare stöd för att säkerställa en levande plattform för samtidskonst i Sverige även i framtiden. Ett stöd till Sveriges gallerier är det mest effektiva sättet att stöda landets yrkesverksamma samtidskonstnärer, då deras försörjning och utställningsverksamhet till övervägande del är beroende av att galleriverksamheten fungerar.

Galleriförbundet föreslår därför följande åtgärder:

Samtliga Sveriges offentliga inköpare av lös konst bör uppmanas att, utifrån befintliga inköpsbudgetar, tidigarelägga sina inköp med förvärv till sina samlingar och genomföra dem under kvartal två och tre 2020. Detta skulle bidra till konstnärers och galleriers akuta fortlevnad, utan att åtgärden skulle kräva något ytterligare tillskott av offentliga medel.

Likt Nasjionalmuseet i Norge bör Statens Konstråd och de statliga museerna Nationalmuseet och Moderna Museet tilldelas extra medel för förvärv till sina samlingar under 2020.

Statens Konstråd och de statliga museerna Nationalmuseet och Moderna Museet bör utifrån befintliga inköpsbudgetar agera omedelbart och genomföra förvärv till sina samlingar under kvartal två och tre 2020.

Inköpsbudgeten bör öronmärkas för inköp av svenska konstnärer och för inköp från gallerier verksamma i Sverige.

Vi söker även direkt dialog med Kulturministern för en diskussion om situationen och vill gärna delta i framtida branschmöten likt det som genomfördes under vecka 12 med KLYS. Vi tror att vi i samarbete utifrån en gemensam helhetsbild kan förbättra förutsättningarna för att, i en prekär situation, finna långsiktiga lösningar till stöd för samtidskonsten i Sverige.

Stockholm, 2020-03-26

Ordförande
Sara Berner Bengtsson
För Svenska Galleriförbundets medlemmar

http://galleriforbundet.se

Om Galleriförbundet

Svenska Galleriförbundet är ett rikstäckande förbund för konstgallerier i Sverige med ett fyrtiotal medlemmar. Förbundet har till uppgift att främja galleriernas roll på konstscenen och att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i kulturpolitiska frågor.Vidare arbetar förbundet aktivt med att informera om galleriernas arbete och strävan i att skapa och utveckla en marknad för såväl unga, oetablerade som redan etablerade konstnärer på en svensk och internationell konstscen. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått erkännande utan att representeras eller stödjas av ett galleri. Utställningar på museer och konsthallar skulle försvåras betydligt utan det omfattande arbete som gallerierna kontinuerligt gör för att lyfta fram enskilda konstnärskap.

Svenska Galleriförbundet arbetar för att konstmarknaden ska präglas av ett långsiktigt tänkande som värnar om konstens både konstnärliga och ekonomiska värde. Medlemmar i Svenska Galleriförbundet tillhandahåller information om konstnärer och borgar för kvalitet i utställningsverksamhet och proveniens. I fokus står konstnärlig integritet, expertkunskap och engagemang.

Sändlista

KRO, Ordförande Sara Edström
KRO, Verksamhetschef, Eva Månsson
KLYS, Ordförande Marika Lagercrantz
KLYS, Verksamhetsledare, Ulrica Källén
Konstnärsnämnden, Direktör och myndighetschef Anna Söderbäck
Konstnärsnämnden, Vice Ordförande Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet, ordförande Bildkonstnärsfonden
Statens Kulturråd, Generaldirektör, Kajsa Ravin
Statens Konstråd, Henrik Orrje henrik.Vikarierande direktör/Administrativ chef
Statens Konstråd, Anders Olofsson, Samordnare konstansökningar och inköp
Moderna Museet, Överintendent, Gitte Ørskou
Nationalmuseet, Överintendent och myndighetschef, Susanna Pettersson
Sveriges Radio, Mårten Arndtzén